گالری صدا
پاسخ مدیرعامل مناطق نفت خیز جنوب به سهام انرژی در مورد اوراق منفعت
تامین مالی پروژه‌های نفت‌خیز از طریق انتشار اوراق منفعت
احمد محمدی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به انتشار اوراق منفعت برای تامین مالی بخشی از پروژه‌های نفتی می گوید: وزارت نفت  برای تامین مالی پروژه‌ها راه‌های مختلفی را در نظر گرفته است که یکی از آنها انتشار اوراق منفعت است که بخشی از آن انتشار پیدا کرده و تا به امروز موفق بوده است. بنابراین اجرای پروژه‌های مناطق نفت‌خیز جنوب از طریق همین اوراق تامین مالی خواهد شد و مشکلی برای شروع و اجرای پروژه‌ها به لحاظ مالی نداریم.
This text will be replaced