گالری صدا
"بانک آب" تشکیل می شود
صدیقه ترابی مدیرکل دفتربرنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو
تشکیل بازار آب به منظور دادو ستد آب در قالب مکانیزم های تعریف شده است و تشکیل بانک آب نیز به صورت فراهم سازی امکانات بیشتر در جهت تکمیل بازار آب هدفگذاری شذه است. در واقع می توان به جای انکه آب را از دریای عمان و خلیج فارس انتقال داد آب را از کشاورز خریداری کنیم و به مصرف شرب یا صنعت اختصاص دهیم.
This text will be replaced