گالری فیلم
تشریح ساخت خط لوله نفتی گوره - جاسک
هزار کیلومتر خودکفایی زیر سایه تحریم ها
گزارش تصویری از احداث خط لوله نفتی گوره - جاسک 
This text will be replaced