گالری فیلم
توضیحات پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد اوراق سلف نفتی در بودجه 1400
زنگنه در نمایشگاه صنعت نفت: تقویت ساخت داخل به نفع اقتصاد ملی
نشست خبری معاون وزیر در امور پتروشیمی به مناسبت روز صنعت پتروشیمی