گالری فیلم
فاز ۱۳ پارس جنوبی استحصال ۵۶ میلیون متر مکعب گاز غنی