گالری فیلم
توضیحات وزیر نفت در زمینه صنعت پتروشیمی در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم
گزارش وزیر نفت به رئیس جمهور درباره توسعه گازرسانی