١٣٩٨/٠٨/٠٤ ١٢:٤٥ ب ظ
کد خبر : ٧١٦٤٩
مشارکت هلدینگ خلیج فارس در رویداد کیش اینوکس
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس علاوه بر مشارکت گسترده در نمایشگاه، در طی روزهای برگزاری رویدادکیش اینوکس 2019 نسبت به برگزاری 2 نشست تخصصی با محورهای فرصت‌های سرمایه گذاری در بورس با تکیه بر شرکت‌های تابعه هلدینگ خلیج فارس و تامین مالی توسعه پروژه‌های نفت، گازو پتروشیمی اقدام خواهد نمود.
به گزارش ستاد برگزرای رویداد کیش اینوکس 2019 ،شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس علاوه بر مشارکت گسترده در نمایشگاه، در طی روزهای برگزاری رویدادکیش اینوکس 2019 نسبت به برگزاری 2 نشست تخصصی با محورهای فرصت‌های سرمایه گذاری در بورس با تکیه بر شرکت‌های تابعه هلدینگ خلیج فارس و تامین مالی توسعه پروژه‌های نفت، گازو پتروشیمی اقدام خواهد نمود.
بنابراین گزارش، صنعت پتروشیمی ایران در آستانه جهشی دیگر برای دستیابی به جایگاهی ممتاز در جهان است. براسـاس برنامـه ریـزیهـای به عمـل آمـده، در جهـش دوم پتروشـیمی، درآمد  ایـن صنعت در سـال 1400 به 25 میلیـارد دلار و در سـال 1404 با  جهـش سـوم صنعـت پتروشـیمی، به 37 میلیارد دلار خواهد رسـید که موجـب ارتقا جایگاه ایـران و قرار گرفتن در زمره 5 کشور نخسـت دنیـا در حـوزه تولید فرآوردههای پتروشـیمی خواهد شـد و در این مسـیر هلدینگ خلیج فارس با برخـورداری از 22 شـرکت فعـال تولیـدی و خدماتـی و 10طـرح و پروژه در دسـت احـداث، نقش بزرگـی در این تحول خواهد داشـت.
برای اطلاعات بیشتر به آدرس www.kishinvex.com مراجعه فرمایید.
چاپ خبر چاپ خبر
ارسال به دیگران ارسال به دیگران
نظرات
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
نظر :