یادداشت و گفتگو
توسط: علی بخشی، رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران
توسط: ولید هلالات کارشناس بورس
توسط: محمد پارسا رییس هیات‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی
توسط: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
توسط: مهدی دلبری کارشناس بازار سرمایه
توسط: مسعود نیلی - علی ابراهیم‌نژاد
توسط: وحید شیخی عضو هیات مدیره اتحادیه فرآورده های نفتی
توسط: محسن امیری مدیرعامل شرکت گروه برق و انرژی صبا
توسط: سپهر برزی‌مهر، دبیر سندیکای صنعت برق ایران
توسط: امیرعباس زینت بخش کارشناس ارشد بازار سرمایه
توسط: محمدرضا پورابراهیمی داورانی رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
توسط: دکتر موسی غنی‌نژاد کارشناس اقتصاد
توسط: حمیدرضا صالحی سلمی کارشناس انرژی
توسط: سپهر برزی‌مهر؛ دبیر سندیکای صنعت برق ایران
توسط: دکتر فتحی بیرول مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی، مترجم: مرتضی توکلی
توسط: علی بخشی؛ رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران
توسط: رضا دهقان معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران
توسط: سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق