یادداشت و گفتگو
توسط: علیرضا ساعدی عضوهیات مدیره صندوق توسعه ملی ایران
توسط: رضا پدیدار رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران
توسط: دکتر میر معینی، کارشناس و تحلیل‌گر بازار سرمایه