1 مورد در زمان 1.321 ثانیه یافت شد
 آینده مبهم قیمت نفت و فروشندگان نفتی با تروریست خواندن سپاه
حاجی‌بابایی نماینده مجلس گفت:
عضو کمیسیون بودجه مجلس آینده مبهمی را برای قیمت نفت و فروشندگان نفتی با تروریست خواندن سپاه توسط آمریکا متصور شد و گفت: اقتصاد و نفت ایران از این تصمیم متضرر نخواهد شد.