1 مورد در زمان 1.123 ثانیه یافت شد
 ابلاغ آیین نامه تسویه بدهی دولت از محل تهاتر نفت خام
آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کشور موضوع تسویه خالص بدهی های قطعی دولت به اشخاص حقیقی،حقوقی،تعاونی و خصوصی از محل تحویل نفت خام به آنها طبق قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه خاورمیانه به تصویب رسید.