1 مورد در زمان 1.110 ثانیه یافت شد
 افزایش حدود 4 میلیون تنی ظرفیت تولید متانول ایران
مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت:
مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: همزمان با بهره برداری رسمی از متانول کاوه به عنوان بزرگترین واحد متانولی جهان و نیز پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه ظرفیت رسمی تولید متانول ایران 3 میلیون و نهصد و شصت هزار تن افزایش می یابد.