1 مورد در زمان 0.424 ثانیه یافت شد
 الزام بخش خصوصی درتوسعه صنعت نفت از منابع صندوق توسعه ملی
ادیانی مطرح کرد:
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: فلسفه صندوق توسعه ملی برای حمایت از بخش غیردولتی است و صرفا برای پروژه‌ها و طرح‌های دولتی پایه گذاری نشده است.