1 مورد در زمان 1.085 ثانیه یافت شد
 امضا قرارداد ‏EPC‏ شیرین سازی برش سنگین پتروشیمی نوری
با یک کنسرسیوم ایرانی،
قرارداد ‏EPC‏ پروژه شیرین سازی برش سنگین پتروشیمی نوری با یک کنسرسیوم ایرانی و به ارزش 43 میلیون ‏‏یورو به صورت ارزی و 2500 میلیارد ریال امضا شد.‏