1 مورد در زمان 0.687 ثانیه یافت شد
 باید متقاضیان محصولات پتروشیمی در بورس شناسایی شوند
رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دستی NPC به "سهام انرژی"گفت:
طهماسبی گفت:‌ قیمت محصولات پتروشیمی در بورس تنها به وسیله خریداران و متقاضیان واقعی به حد تعادل می رسد که این موضوع باید دنبال شود تا بازاردلالی کاهش یابد و محصولات به پایین دست پتروشیمی برسد.