1 مورد در زمان 1.096 ثانیه یافت شد
 بررسی وضعیت پروژه خط سوم انتقال برق نوآوران ارمنستان
از طریق ویدئو کنفرانس با معاون وزیر نیرو صورت گرفت:
روز گذشته معاون وزیر نیرو با معاون وزیر زیر ساخت های جمهوری ارمنستان در مورد پروژه خط انتقال برق و پست نوراوان در شرکت صانیر مذاکره کردند.