1 مورد در زمان 1.090 ثانیه یافت شد
 توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی همسو با تفکر سهامداری
گفتگوی "سهام انرژی" با مدیرعامل پترول در راستای مدیریت دوسویه،
مهندس رسول اشرف زاده مدیرعامل گروه سرمایه گذاری ایرانیان در گفتگو با خبرنگار "سهام انرژی" خود را مدیر دو بخش اقتصادی معرفی کرد. او مدیری در حوزه بازار سرمایه و توسعه طرح های صنعت پتروشیمی است.