1 مورد در زمان 1.057 ثانیه یافت شد
 زیرمجموعه های هلدینگ خلیج فارس از ورود به بورس تا افزایش سرمایه
مدیرعامل شرکت مدبران اقتصاد از اخبار خوب "فارس" گفت:
مدیرعامل شرکت مدبران در آخرین خبرها از افزایش سرمایه زیر مجموعه های هلدینگ خلیج فارس، ورود زیر مجموعه های این شرکت به بورس و همچنین طرح های توسعه ای را تشریح کرد.