1 مورد در زمان 0.842 ثانیه یافت شد
 سازندگان داخلی امیدوار از وعده حمایت از ساخت داخل
یادداشت،
چند صباحی است که بارقه امید در حوزه سازندگان داخلی بویژه در صنعت نفت در حال قلیان است. برگزاری چندین نشست پی در پی آن هم با حضور وزرای حوزه نفت و صمت، این نوید را به سازندگان می دهد که برای تعطیل کردن کسب و کار خود فعلا دست نگه دارند زیرا حمایت های کلامی و در شرایطی هم کاربردی در راه است.