1 مورد در زمان 1.145 ثانیه یافت شد
 سهام پتروشیمی همچنان از شاخص سازان افت و خیز بازار
شاخص بازار سهام در هفته گذشته با افت و خیز فراوانی رو به رو بود و برخی سهام پتروشیمی به عنوان شاخص سازان بازار، تاثیر خود را بر روند مثبت ومنفی بازار گذاشتند.