1 مورد در زمان 1.230 ثانیه یافت شد
 فلر بام ایران روشن شد
مدیرعامل پتروشیمی لردگان خبر داد:
با راه اندازی موقت فلر شرکت کود شیمیایی اوره لردگان اولین گام جهت شروع به کار این شرکت در مسیری ایمن برداشته شد .