1 مورد در زمان 1.059 ثانیه یافت شد
 مشکل قراردادهای صنعت برق در حد مقدورات رفع خواهد شد
وزیر نیرو به "سهام انرژی" در زمینه امکان توقف در قراردادهای صنعت برق گفت:
اردکانیان ضمن تاکید به روابط مثبت بخش خصوصی و وزارت نیرو اعلام کرد: پیگیری مشکلات قراردادهای صنعت برق دنبال خواهد شد و در حد مقدورات گشایشی صورت خواهد گرفت.