1 مورد در زمان 1.061 ثانیه یافت شد
 مصرف بی‌رویه گاز، ما را به واردکننده گاز تبدیل می‌کند
معاون وزیر نفت در امور گاز خبر داد:
تربتی گفت: فارغ از تحریم، چنانچه در بخش مصرف، ما با این روند بی‌محابا جلو برویم، طی چند سال آینده باید واردکننده گاز طبیعی باشیم.