1 مورد در زمان 0.402 ثانیه یافت شد
 موسسات پژوهشی اجزای لاینفک مدیریت منابع آب و انرژی هستند
اردکانیان در جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو گفت:
وزیر نیرو گفت: پژوهشگران، ظرفیت‌های دانشگاهی و موسسات پژوهشی اجزای لاینفک مدیریت منابع آب و انرژی و همکار دولت و وزارت نیرو هستند.