1 مورد در زمان 0.528 ثانیه یافت شد
 پالایشگاه ها، تولیدکننده قانونی قیرهستند
تنگستانی، درزمینه ابهام قیرسازبودن پالایشگاه ها به "سهام انرژی" گفت:
مشاورانجمن پالایش نفت درباره موضوع غیرقانونی بودن تولید قیر توسط پالایشگاه ها گفت: پالایشگاه ها به دلیل خوراک نفتی که دارند، هر نوع فرآورده ای تولید می کنند و با توجه به داشتن مجوزمی توانند به هر میزانی هم قیرتولید کنند.