1 مورد در زمان 0.572 ثانیه یافت شد
 پیشرفت فاز نخست پتروشیمی هنگام از ۷۳ درصد گذشت
پیشرفت فیزیکی فاز نخست پتروشیمی هنگام از مرز ۷۳ درصد عبور کرد.